Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”)

 

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů zákazníků je MgA. Hanuš Lamr, IČ: 87776804 se sídlem Praha - Vršovice, 28. pluku 624/9, PSČ 10100 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce:

MgA. Hanuš Lamr

Adresa: Praha - Vršovice, 28. pluku 624/9, PSČ 10100

Email: hanuslamr@gmail.com

Telefon: 605 885 593

 

 1. ZPRACOVÁVÁNÉ OSOBNÍ ÚDAJE, ZDROJE ÚDAJŮ

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce osobních údajů zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 

 1. Identifikační údaje, tj. jméno, příjmení
 2. Kontaktní údaje, tj. kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
 3. Fakturační údaje tj. bankovní spojení, údaje o platbách.

Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu zákazník poskytne za účelem splnění objednávky.

 1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ 

 

Správce zpracovává osobní údaje na následujícím právním základě a za účelem:

 

 1. pro uzavření a plnění smlouvy 

 

Správce zpracovává údaje zákazníků na základě jejich poptávky po svých službách, a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email, telefon.

Poskytnutí osobních údajů pro tyto účely je zcela dobrovolné, je však nezbytné pro vyřízení objednávky na základě poptávky zákazníka a její splnění. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů k tomuto účelu nemůže správce se zákazníkem dále jednat a nelze zajistit splnění objednávky. 

 1. pro splnění právních povinností, které se na něj ze zákona vztahují a které pro něj vyplývají z obecně závazných předpisů, zejména ze:
 • zákona o správě daní a poplatků,
 • zákona o účetnictví,

apod.

 

Správce zpracovává za tímto účelem osobní údaje zákazníka uvedené v objednávce.  Toto zpracování osobních údajů ukládá správci přímo zákon, zákazník nemůže proti tomuto zpracování vznést námitku. 

 

 1. pro zajištění ochrany svých oprávněných zájmů 
 • pro účely přímého marketingu (tzn. pro nabízení obdobných produktů správce, jaké již byly zakoupeny, stávajícím zákazníkům), a to v rozsahu jméno, příjmení, bydliště a emailová adresa zákazníka
 • za účelem obhajoby svých případných nároků v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení apod. (v   rozsahu údajů uvedených v objednávce).

 

 

 1. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje správce zpracovává a uchovává v souladu se zákonem a pouze po dobu nezbytně nutnou. Po uplynutí příslušné doby správce osobní údaje vymaže či skartuje.

 

Osobní údaje poskytnuté a zpracovávané pro uzavření a splnění smlouvy správce zpracovává a uchovává po dobu plnění objednávky. Po jejím splnění uchovává správce dále osobní údaje zákazníka pro plnění právních povinností po dobu, po kterou jejich uchovávaní ukládají správci příslušné právní předpisy, a po dobu nezbytně nutnou pro uplatnění svých nároků. 

 

Pokud dochází ke zpracování osobních údajů zákazníka z titulu oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu dle bodu 3. (iii) výše, pak tyto údaje správce zpracovává po dobu 5 let od poslední objednávky zákazníka. Zákazník má nicméně možnost kdykoliv další zasílání marketingových sdělení odmítnout kliknutím na link umístěný v zaslaném obchodním sdělení nebo zasláním emailu na adresu: hanuslamr@gmail.com.

 

 

 1. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A JEJICH PŘEDÁVÁNÍ

Všechny výše uvedené osobní údaje zpracovává přímo správce.

 

Některé osobní údaje zákazníků jsou dále na pokyn správce zpracovávány i jinými zpracovateli či příjemci.

 

Těmito příjemci jsou zejména:

 • subdodavatelé správce podílející se na dodání zboží či realizaci plateb k dané objednávce, 
 • osoba zajišťující služby provozování e-shopu 
 • osoby zajišťující marketingové služby
 • poskytovatel cloudové služby či webhostingu 
 • účetní či daňoví poradce, advokát, exekutor.

 

Bližší údaje o konkrétních příjemcích / zpracovatelích osobních údajů mohou být zákazníkovi kdykoliv poskytnuty na vyžádání. 

 

S výjimkou výše uvedených příjemců a dále státních orgánů a případně dalších subjektů při plnění zákonem stanovených povinností správce, nejsou osobní údaje zákazníků nejsou předávány žádným dalším subjektům v České republice ani v zahraničí.

 

 

 1. POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   1. 1.Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů se zákazníci mohou obracet na správce prostřednictvím emailu: hanus@hanuslamr.cz. Zákazník má právo dostat bezplatně odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem. Ve výjimečných případech je správce oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění je povinen zákazníka informovat.

 

Zákazníci mají při zpracování svých osobních údajů správcem následující práva:

 

 1. Právo na přístup

Zákazník má právo získat od správce informaci (potvrzení), zda jeho osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má právo na přístup k těmto osobním údajům.

 1. Právo na opravu

Zákazník má právo na opravu nepřesných údajů, které se jej týkají. Zákazník má rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 1. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Osobní údaje zákazníka budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud nejsou potřebné pro účely, pro které byly správcem zpracovávány, pokud osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, pokud musí být vymazány za účelem splnění právní povinnosti, pokud zákazník vznese námitku proti zpracování nebo pokud odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.

 

 1. Právo na omezení zpracování

Zákazník může požadovat, aby došlo k označení jeho osobních údajů a tyto údaje nebyly po omezenou dobu předmětem žádných dalších operací zpracování. 

 1. Právo na přenositelnost

Zákazník má právo získat od správce osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. 

 1. Právo podat stížnost

V případě, že se zákazník domnívá, že jeho osobní údaje zpracovává správce neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, může si podat proti takovému zpracování stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování

Zákazník má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace. V případě obdržení námitky bude omezeno zpracování osobních údajů. V případě prokázání, že neexistují závažné oprávněné důvody pro zpracování, musí správce osobní údaje bez zbytečného odkladu přestat zpracovávat. Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud zákazník vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje zákazníka pro tyto účely zpracovávány.

Detailní informace o právech subjektů osobních údajů lze konzultovat na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře zákazník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů.

Tento dokument Informace o zpracovávání osobních údajů je platný od 1.září 2019 a správce si vyhrazuje právo jej kdykoliv doplnit či aktualizovat.Zpět do obchodu